در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند در مهلت اعلام شده و مطابق با تقویم آموزشی مصوب فقط یک درس  صرفا نظری خود را تا دو هفته قبل از شروع امتحانات  پایان نیم سال مطابق ( کاربرگ شماره  ۲۰۴  )   با تایید گروه آموزشی مربوط و شورای آموزشی مرکز حذف کند،  مشروط بر آنکه:

اولا : غیبت دانشجو در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد

ثانیا : تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود                                                                                

 مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد ۴۹ تهران                          


مرکز فرهنگ و هنر واحد 49 تهران