برای دانشجویی که پس از امتحان تقاضای تجدید نظر برای نمره درس دارد لازم است به شرح زیر اقدام شود :

الف)دانشجو باید بلافاصله پس از اعلام نمره ( حداکثر تا ۴۸ ساعت ) نسبت به ثبت درخواست تجدید نظر نمره امتحانی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه اقدام کند .

ب ) مدرس موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت در خواست دانشجو را بررسی و در سامانه اعلام نظر کند .

ج ) شورای آموزشی مرکز باید ظرف مدت ۷۲ ساعت موارد را بررسی و اعلام نظر نماید و در صورت مثبت بودن نظر شورای  مرکز موارد به شورای آموزشی واحد استان از طریق سامانه اعلام  شود .

د : شورای آموزشی واحد استان ۴۸ ساعت فرصت دارد موضوع را بررسی و در صورت رد درخواست موضوع  توسط معاون آموزشی واحد استانی در سامانه ثبت شود و در صورت تایید موارد ، جهت تعیین تکلیف در خصوص تجدید نظر نمره درخواستی به دبیرخانه شورای تخصصی  آموزشی دانشگاه ارسال شود .

ه ) دبیر خانه شورای تخصصی دانشگاه طی مدت ۲۴ ساعت موضوع را بررسی و در جلسه کمیته تخصصی شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تصمییم گیری می نماید

                                                                                                                                                                                                                                                                                  مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد ۴۹ تهران 


مرکز فرهنگ و هنر واحد 49 تهران