کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم دوم ==>C-2-1-C-2-2

کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم چهارم ==>C-4-1-C-4-2

کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم سوم==>C-3-1

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک ترم دوم ==>CE-2-1-CE-2-2