کاردانی مترجمی آثارمکتوب ومتون رسمی انگلیسی ترم دوم و سوم==> E-2-1-E-3-1

کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم دوم==> EST-2-1

کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ترم چهارم ==> E-4-1-