کاردانی حرفه ای گرافیک ترم دوم ==>G-2-1

کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم سوم و چهارم ==>GPO-3-1-GPO-4-1

کارشناسی حرفه ای گرافیک تزیینی محیطی ترم دوم ==>GTZ-2-1