کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترم سوم و چهارم ==>H-3-1-H-4-1–

کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات واثارفرهنگی ترم دوم  ==>HFO-2-1–