کاردانی حرفه ای عکاسی ترم دوم و سوم ==>PI-2-1-PI-3-1

کاردانی حرفه ای عکاسی ترم چهارم  ==>PI-4-1

کارشناسی حرفه ای عکاسی-تبلیغات ترم دوم ==>PIC-2-1