نام دانشجو

رشته

موضوع پروژه

فاطمه منصور اصل مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده

در اثر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری پایان نامه منصوراصل

 آتنا تنظیمات  مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک  بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی کسب و کار الکترونیکی

پایان نامه تنظیمات

 سمانه ایرانی منش  مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات  تاثیر فناوری اطلاعات در موسسه اعتباری توسعه

صفحه اول

 زهرا خانلری  مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک  بررسی خدمات بانکداری شرکتی در ایران و جهانانکداری شرکتی
 مهرناز امین پور  مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات  بررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانشبررسی هوشمندی کسب و کار از دیدگاه مدیریت دانش ۱