برنامه درسی هفتگی ترم بهمن ۱۳۹۹ به تفکیک رشته به صورت زیر است:

—————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی معماری

————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی روابط عمومی

—————————————————————————————————————————

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی زبان انگلیسی

—————————————————————————————————————————

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی گروه گرافیک

—————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی گروه حسابداری

——————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی  نقاشی

——————————————————————————————————————————

برنامه درسی گروه کاردانی عکاسی

—————————————————————————————————————————