برنامه درسی هفتگی ترم تابستان ۹۸ به تفکیک رشته به صورت زیر است:

 

 

—————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی معماری

————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی روابط عمومی

—————————————————————————————————————————

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی زبان انگلیسی

—————————————————————————————————————————-

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی فناوری اطلاعات و برنامه سازی کامپیوتر

—————————————————————————————————————————

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی گروه گرافیک

—————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی گروه حسابداری

——————————————————————————————————————————–

برنامه درسی گروه کاردانی و کارشناسی  نقاشی

——————————————————————————————————————————

برنامه درسی گروه کاردانی عکاسی

—————————————————————————————————————————