**********حکم قهرمانی طناب کشی دختران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۹**********

۱ ۰۰۱

 

**********حکم قهرمانی فوتسال پسران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۹**********

۱۰۰۲