شماره تلفن

نام و نام خانوادگی               

پست سازمانی            

ردیف

۴۴۸۴۵۳۴۱ سرکارخانم پروین ترابی ریاست مرکز ۱
۴۴۸۴۵۷۰۰ جناب آقای مهندس ابوالقاسم جاریانی مدیر آموزش و پژوهش ۲
۴۴۸۷۳۷۹۴ جناب آقای عبدالرضا شمس زهرائی معاون آموزشی ۳
۴۴۸۴۵۳۴۱ جناب آقای دکتر فرهنگ جاریانی معاون تحقیقات و پژوهش ۴
۴۴۸۷۳۷۹۷ جناب آقای مهندس سلامت مدیر مالی ۵
۴۴۸۴۲۷۱۶ جناب آقای رحیم شکری روشنق کارشناس روابط عمومی و امور حراست ۶
۴۴۸۴۳۸۰۵ جناب آقای محمدرضا ناطقی بایگی کارشناس مسئول سامانه هم آوا ۷
۴۴۸۴۵۷۹۱ سرکار خانم نشاسته ریز کارشناس سامانه هم آوا ۸
۴۴۸۷۳۷۹۵ سرکار خانم ثریا ربیع نژاد کارشناس فارغ التحصیلان ۹
۴۴۸۴۷۰۴۳ جناب آقای زکیان متصدی بایگانی ۱۰
۴۴۸۲۶۲۸۰ جناب آقای  هیبت اله رسا متصدی امور ثبت نام و وام دانشجویی ۱۱
۴۴۸۴۴۷۷۳ جناب آقای مجید پنجه خامنه متصدی امور اداری ۱۲
۴۴۸۴۴۴۵۱ جناب آقای احمد سلیمانی طامه متصدی انتشارات ۱۳
۴۴۸۴۴۴۵۱ سرکار خانم غیبی حراست خواهران ۱۴
۴۴۸۴۴۴۵۱ جناب آقای حسین ابراهیمی حراست برادران ۱۵
۴۴۸۴۳۸۰۵ جناب آقای مهندس کارشناس تحقیق و پژوهش ۱۶
۴۴۸۷۳۷۹۵ سرکار خانم موسوی مشاور و روانشناس مرکز ۱۷
۴۴۸۴۲۱۸۳ مسئول بوفه دانشجویی آقای مسلم علی پور ۱۸
۴۴۸۴۲۱۸۳ مسئول بوفه دانشجویی آقای محمد مدنی ۱۹