کارشناسی حرفه ای معماری طراحی داخلی ترم یک (تکمیل ظرفیت)

تفسر نهج البلاغه استاد عزتی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جامعه شناسی معماری استاد امیر شقاقی==>j11-jameshenasi-shaghaghi

معماری تزئینی معاصر استاد امیر شقاقی==>j11-memari-tazini-shaghaghi

تاریخ هنرایران(قبل وبعداسلام) استاد امیر شقاقی==>j11-tarikh-honar-shaghaghi

نمادشناسی استاد امیر شقاقی==>j11-namadshenasi-shaghaghi

طرح معماری۱ استاد بهروش==>j11-tarh-memari-behravesh

عناصرمدلاروپیش ساخته استاد بهروش==>j11-pishsakhteh-behravesh

مرمت ونگهداری معماری استاد بهروش==>j11-maremat-behraveshکاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم یک (تکمیل ظرفیت)

مبانی معماری استاد نادری==>j11-mabani-memari-naderi

آشنایی با تاریخ معماری استاد نادری==>j11-tarikh-memari-naderi

زبان عمومی استاد پوردهقان==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

زبان فارسی استاد اسماعیلی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

جامعه شناسی عمومی استاد ذوالفقاری==>j11-jameshnasi-zolfaghari

اریخ معماری تزئینی(ایران و جهان) استاد مجیدی==>j11-memari-tazeini-majidi

هندسه کاربردی استاد مجیدی==>j11-hendeseh-majidi

ریاضیات و آمار استاد جوان==>j11-kardani-riaziat-amar-javanنام رشته : کارشناسی حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

تنظیم شرایط محیطی استاد محور==>j11-tanzim-mohiti-mehvar

متره برآورد استاد محور==>j11-metreh-mehvar

کاربرد رایانه در معماری پیشرفته استاد فیروز==>j11-karbord-computer-firouz.docx

انسان طبیعت ارگونومی استاد خواصی==>j11-j12-j13-ensan-tabiat-khavasi

طرح معماری۲ استاد خواصی==>j8-ta-j16-tarh-memari2-khavasi

بیان معماری پیشرفته استاد خواصی==>j8-ta-j16-bayan-memari-khavasi

نمادشناسی استاد سیادتی==>j11-namadshenasi-siadati

عکاسی پیشرفته استاد افخمی==>j11-akasi-pishrafteh-afkhami

معماری جهان اسلامی استاد رضایی==>j11-jahan-eslam-rezaee

گرافیک معماری داخلی استاد رضایی==>j11-gerafic-memari-rezaeeنام رشته : کارشناسی حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی ترم سوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید

آرایه چیدمان وسایل استاد رضایی==>j11-chideman-rezaee

هنرهای سنتی ایران استاد رضایی==>j11-honar-sonati-rezaeee

اصول نقاشی دیواری استاد رضایی==>j11-naghashi-divari-rezaee

طرح معماری داخلی فضای آموزشی استاد خواصی==>j8-ta-j16-tarh-amoozeshi-khavasi

طراحی فضای داخلی تجاری واداری استاد فیروز==>j11-tarh-tejari-firouz

تاریخ مبلمان استاد فیروز==>j11-tarikh-mobl-firouz

مبانی حقوق و اخلاقی معماری استاد عباس نژاد==>j11-akhlagh-abbasnezhad

مدیریت کارگاه استاد عباس نژاد==>j11-modiriat-kargah-abbasnezhadکارشناسی حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی ترم چهارم

طراحی  داخلی مذهبی و فرهنگی استاد بهزادپور==>۱۱٫tarh mazhabi.behzadpour

طراحی فضای داخلی بهداشتی درمانی استاد سیادتی==>j11-darmani-siadati

طراحی فضای داخلی فضای ورزشی استاد بهزادپور==>۱۱٫tarh varzeshi.behzadpour

ارگونومی و طراحی محصول استاد سیادتی==>j11-ergonomi-siadati

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.کاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم دوم

عکاسی پایه استاد افخمی==>j11-akasi-moghadamati-afkhami

طرح معماری استاد بهزادپور==>۱۱٫tarh memari.behzadpour.docx

کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه استاد سیادتی==>j11-karbord-rayaneh-siadati

هندسه مناظر و مرایا استاد داووده==>j11-hendeseh-manazer

مبانی معماری داخلی استاد داوده==>j11-mabani-memari-dakheli-davoodeh

بیان معماری استاد حیدری==>j11-bayan-memari-heidari

فرم و فضا استاد حیدری==>j11-form-faza-heidari

اصول فنی ساختمان پایه استاد افخمی==>j11-osol-fani-afkhami

شناخت مواد و مصالح استاد افخمی==>j11-shenakht-mavad-afkhami

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.کاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم سوم

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان فارسی استاد اسماعیلی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مبانی طرح معماری داخلی استاد حیدری==>

مبانی بیان معماری داخلی استاد داوده==>j11-mabani-bayan-memari-dakheli-davoodeh

متره و برآورد استاد شاه حسینی==>

تنظیم شرایط محیطی(نوروصدا) استاد شاه حسینی==>

جلسه مقدمات طراحی معماری استاد داوده==>j11-moghadamat-tarahi-memari-davoodehکاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم چهارم

مبانی طرح معماری داخلی استاد حیدری==>

مبانی بیان معماری داخلی استاد داوده==>j11-mabani-bayan-memari-dakheli-davoodeh

متره و برآورد استاد شاه حسینی==>

تنظیم شرایط محیطی(نوروصدا) استاد شاه حسینی==>

مقدمات طراحی معماری داخلی استاد داوده==>j11-moghadamat-tarahi-memari-dakheli-davoodeh

انسان طبیعت معماری داخلی استاد داوده==>j11-ensan-tabiat-davoodeh