شماره تلفن

نام و نام خانوادگی               

پست سازمانی            

ردیف

۴۴۸۴۵۳۴۱ سرکارخانم پروین ترابی ریاست مرکز ۱
۴۴۸۴۵۷۰۰ جناب آقای مهندس ابوالقاسم جاریانی مدیر آموزش و پژوهش ۲
۴۴۸۷۳۷۹۴ جناب آقای صادق ولیزاده معاون آموزشی ۳
۴۴۸۴۵۳۴۱ جناب آقای دکتر فرهنگ جاریانی معاون تحقیقات و پژوهش ۴
۴۴۸۲۶۲۸۰ جناب آقای مهندس سلامت مدیر مالی ۵
۴۴۸۴۵۷۹۲ سرکار خانم پریسا پاک دین کارشناس روابط عمومی و امور حراست ۶
۴۴۸۴۳۸۰۵ جناب آقای صادق ولیزاده کارشناس مسئول سامانه هم آوا ۷
۴۴۸۴۵۷۹۲ سرکار خانم ربیع نژاد کارشناس آموزش ۸
۴۴۸۷۳۷۹۵ سرکار خانم ربیع نژاد کارشناس فارغ التحصیلان (دانش آموختگان) ۹
۴۴۸۴۵۷۹۱ خانم عزتی کارشناس امور اداری ۱۰
۴۴۸۲۶۲۸۰ جناب آقای رسا متصدی امور ثبت نام و وام دانشجویی ۱۱
 جناب آقای مجاهد کعب نیروی خدماتی ۱۲
۴۴۸۴۴۴۵۱ جناب آقای احمد سلیمانی طامه متصدی انتشارات ۱۳
۴۴۸۷۳۷۹۵ سرکار خانم ترکمان مشاور و روانشناس مرکز ۱۴
۴۴۸۴۴۴۵۱ جناب آقای حسین ابراهیمی حفاضت فیزیکی برادران ۱۵
۴۴۸۴۲۱۸۳ آقای محمد مدنی مسئول بوفه دانشجویی ۱۶
۱۷