شماره تلفن

نام و نام خانوادگی               

پست سازمانی            

ردیف

۴۴۸۴۵۳۴۱ سرکارخانم پروین ترابی ریاست مرکز ۱
۴۴۸۴۵۷۰۰ جناب آقای مهندس ابوالقاسم جاریانی مدیر آموزش و پژوهش ۲
۴۴۸۴۳۸۰۵ جناب آقای صادق ولیزاده معاون آموزشی ۳
۴۴۸۴۵۳۴۱ جناب آقای دکتر میثم جاریانی مدیر فناوری اطلاعات ۴
۴۴۸۴۵۷۹۳ جناب آقای مهندس سلامت مدیر مالی ۵
۴۴۸۴۵۷۹۳ سرکار خانم شاه گلدی امور حراست و قایم مقام مرکز ۶
سرکار خانم عزتی کارشناس آموزشی- فرهنگی ۷
۴۴۸۴۳۹۱۶ سرکار خانم سمیه جواهری بخش کارشناس آموزش ۸
۴۴۸۷۸۶۰۷ سرکار خانم ربیع نژاد کارشناس فارغ التحصیلان (دانش آموختگان) ۹
۴۴۸۴۵۷۹۱ سرکار خانم حصارکی کارشناس امور اداری ۱۰
۴۴۸۷۳۷۹۵ سرکار خانم ترکمان مشاور و روانشناس مرکز ۱۱
 جناب آقای حسین ابراهیمی نیروی خدماتی ۱۲
۴۴۸۴۴۴۵۱ سرکار خانم عزتی متصدی انتشارات ۱۳
۱۶
۱۷