نام و نام خانوادگی :  پروین ترابی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک :   torabi@no49uast.ir

تلفن و فاکس (تله فاکس)” ۴۴۸۴۵۳۴۱ ساعت تماس ۱۴ الی ۱۸ بعد از ظهر