آشنایی با مدیران گروه مرکز

 

سرکار خانم نیلوفر هنمایی مدیر گروه فناوری اطلاعات

رزومه تدریس خانم مهندس نیلوفر رهنمایی

 

سرکار خانم معصومه سالاری طالقانی مدیر گروه هنر

سرکارخانم مژده ماهرخ مقدم مدیر گروه روابط عمومی

سرکار خانم سیده زهرا سلیمی مدیر گروه زبان انگلیسی

جناب آقای مهندس کاظم افخمی مدیر گروه معماری

جناب آقای مهران قاسم نیا مدیر گروه حسابداری