جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی-کاربردی واحد ۴۹ تابستان ۱۳۹۴

IMG_4737 IMG_4732 IMG_4728 IMG_4726 IMG_4724 IMG_4719 IMG_4713 IMG_4710 IMG_4697 IMG_4696 IMG_4693 IMG_4685 IMG_4683 IMG_4681 IMG_4652 IMG_4660 IMG_4662 IMG_4666 IMG_4667 IMG_4671 IMG_4674 IMG_4647 IMG_4645 IMG_4641 IMG_4640 IMG_4636 kadr IMG_4769 IMG_4739 IMG_4740 IMG_4742 IMG_4761