کارآفرینی استاد علی اصغر محمدی==>j11-karafarini-mohammadi

دفاع مقدس استاد نیله چی==>j11-defa-moghadas-nilechi

زبان عمومی استاد پوردهقان==>j11-zaban-omomi-pourdehghan

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==>fasl7-word-video-part1

مهارت ها و قوانین کسب و کار استاد جزایری==>j11-maharat-kasb-kar-jazayeri

مدیریت  کسب و کار و بهره وری خانم جزایری==>j11-modiriat-kasb-kar-bahrehvari-jazayeri

اصول و فنون مذاکره استاد جزایری==>j11-fonon-mozakereh-jazayeri

تفسیر موضوعی نهج البلاغه استاد عزتی==>j11-j12-nahjolbalaghe-ezzati

خدمات الکترونیک استاد شهیم==>j11-khadamat-electronic-shahim

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>j11-farhang-omomi-mohammadi

زبان فارسی عمومی استاد ترابی==>j11-farsi

زبان فارسی عمومی استاد اسماعیلی==>j11-farsi

اصول سرپرستی استاد قاسم نیا==>j11-osol-sarparasti