کارشناسی حرفه ای معماری طراحی داخلی ترم یک (تکمیل ظرفیت)

تفسر نهج البلاغه استاد عزتی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جامعه شناسی معماری استاد امیر شقاقی==>j7_jameshenasi_memari_shaghaghi

معماری تزئینی معاصر استاد امیر شقاقی==>j7_memari_tazeini_shaghaghi

تاریخ هنرایران(قبل وبعداسلام) استاد امیر شقاقی==>j7_tarikh_honar_iran_shaghaghi

نمادشناسی استاد امیر شقاقی==>j7_namadshenasi_shaghaghi

طرح معماری۱ استاد بهروش==>j7_tarh_memari1_behravesh

عناصرمدلاروپیش ساخته استاد بهروش==>j7_pishsakhteh_behravesh

مرمت ونگهداری معماری استاد بهروش==>j7_maremat_behraveshکاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم یک (تکمیل ظرفیت)

مبانی معماری استاد نادری==>j7_mabani_memari_naderi

آشنایی با تاریخ معماری استاد نادری==>j7_tarikh_memari_naderi

زبان عمومی استاد پوردهقان==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

زبان فارسی استاد اسماعیلی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

جامعه شناسی عمومی استاد ذوالفقاری==>j7_jameshenasi_zolfaghari

تاریخ معماری تزئینی(ایران و جهان) استاد مجیدی==>j7_tarikh_memari-tazeini_majidi

هندسه کاربردی استاد مجیدی==>j7_hendeseh_karbordi_majidi

ریاضیات و آمار استاد جوان==>j7_riaziat_amar_javanنام رشته : کارشناسی حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

تنظیم شرایط محیطی استاد محور==>j7_tanzim_sharayet_mohiti_mehvar

متره برآورد استاد محور==>j7_metreh_mehvar

کاربرد رایانه در معماری پیشرفته استاد فیروز==>j7_karbord_computer_firouz

انسان طبیعت ارگونومی استاد خواصی==>j7_ensan_tabiat_khavasi

طرح معماری۲ استاد خواصی==>j7_tarh2_khavasi

بیان معماری پیشرفته استاد خواصی==>j7_bayan_memari_khavasi

نمادشناسی استاد سیادتی==>j7_namadshenasi_siadati

عکاسی پیشرفته استاد افخمی==>j7_akasi_pishrafteh_afkhami

معماری جهان اسلامی استاد رضایی==>j7_memari_eslami_rezaee

گرافیک معماری داخلی استاد رضایی==>j7_gerafic_memari_Dakheli_rezaeeنام رشته : کارشناسی حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی ترم سوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید

آرایه چیدمان وسایل استاد رضایی==>j7_chideman_rezaee

هنرهای سنتی ایران استاد رضایی==>j7_honar_sonati_iran_rezaee

اصول نقاشی دیواری استاد رضایی==>j7_naghashi_Divari_rezaee

طرح معماری داخلی فضای آموزشی استاد خواصی==>j7_tarh_amoozeshi_khavasi

طراحی فضای داخلی تجاری واداری استاد فیروز==>j7_tarh_tejari_firouz

تاریخ مبلمان استاد فیروز==>j7_mobl_firouz

مبانی حقوق و اخلاقی معماری استاد عباس نژاد==>j7_mabani_hoghoghi_abbasnezhad

مدیریت کارگاه استاد عباس نژاد==>j7_modiriat_kargahi_abbasnezhadکارشناسی حرفه ای معماری طراحی محیط داخلی ترم چهارم

طراحی  داخلی مذهبی و فرهنگی استاد بهزادپور==>j7_tarahi_mazhabi_farhangi_behzadpour

طراحی فضای داخلی بهداشتی درمانی استاد سیادتی==>j7_darmani_siadati

طراحی فضای داخلی فضای ورزشی استاد بهزادپور==>j7_tarahi_varzeshi_behzadpour

ارگونومی و طراحی محصول استاد سیادتی==>j7_tarahi_mahsool_siadati

دفاع مقدس استاد نیله چی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه نمایید.کاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم دوم

عکاسی پایه استاد افخمی==>j7_akasi_payeh_afkhami

طرح معماری استاد بهزادپور==>j7_tarh_memari_behzadpour

کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه استاد سیادتی==>j7_karbord_rayaneh_siadati

هندسه مناظر و مرایا استاد داوده==>j7_hendeseh_manazer

مبانی معماری داخلی استاد داوده==>j7_mabani_memari_dakheli_Davoodeh

بیان معماری استاد حیدری==>j7-bayan-memari-heidari

فرم و فضا استاد حیدری==>j7-form-memari-heidari

اصول فنی ساختمان پایه استاد افخمی==>j7_osol_Fani_Sakhteman_payeh_afkhami

شناخت مواد و مصالح استاد افخمی==>j7_shenakht_mavad_masaleh_afkhami

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.کاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم سوم

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان فارسی استاد اسماعیلی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مبانی طرح معماری داخلی استاد حیدری==>j7-mabani-tarh-heidari

مبانی بیان معماری داخلی استاد داوده==>j7_mabani_bayan_memari_dakheli_Davoodeh

متره و برآورد استاد شاه حسینی==>j7_metreh_shahhoseini

تنظیم شرایط محیطی(نوروصدا) استاد شاه حسینی==>j7_tanzim_sharayet_shahhoseini

جلسه مقدمات طراحی معماری استاد داوده==>j7_moghadamat_tarahi_memari_davoodehکاردانی حرفه ای معماری داخلی ترم چهارم

مبانی طرح معماری داخلی استاد حیدری==>j7-mabani-tarh-heidari

مبانی بیان معماری داخلی استاد داوده==>j7_mabani_bayan_memari_dakheli_Davoodeh

متره و برآورد استاد شاه حسینی==>j7_metreh_shahhoseini

تنظیم شرایط محیطی(نوروصدا) استاد شاه حسینی==>j7_tanzim_sharayet_shahhoseini

مقدمات طراحی معماری داخلی استاد داوده==>j7_moghadamat_tarahi_memari_dakheli_davoodeh

انسان طبیعت معماری داخلی استاد داوده==>j7_ensan_Tabiat_davoodeh