نام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم اول

زبان فارسی استاد ترابی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان عمومی استاد پوردهقان==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی پایه استاد فراشاهیان==>

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی۱ استاد قاسمپور==>

تاریخ هنر ایران استاد فراشاهیان==>

عکاسی پایه استاد فراشاهیان==>

هندسه مناظر و مرایا استاد جباری==>نام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم دوم

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

خوشنویسی و طراحی حروف استاد عباسی==>

تاریخ هنر جهان استاد عباسی==>

طراحی فیگور استاد قربانی==>

مبانی هنرهای تجسمی ۲ استاد قربانی==>

عکاسی  استاد جباری==>

نرم افزار ترسیمی استاد سنجری==>

صفحه آرایی استاد سنجری==>نام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم سوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j16-tarsimi-latifi

کارگاه طراحی نشانه نوشتاری استاد قاسمپور==>

کارگاه طراحی پوستر نوشتاری استاد قاسمپور==>

تاریخ خط و کتابت استاد سالاری==>

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>

کارگاه طراحی پوستر تصویری استاد لطیفی==>j16-poster-tasviri-latifiنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم چهارم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه عکاسی مفهومی استاد لطیفی==>j16-akasi-mafhomi-latifi

کارگاه نرم افزار تصویری متحرک سازی استاد لطیفی==>j16-motehareksazi-latifi

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>

کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور استاد قاسمپور==>

کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک استاد قاسمپور==>

اطلاع رسانی تصویری استاد قاسمپور==>نام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک تزیینی محیطی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه طراحی پیشرفته استاد روحانی==>

ترسیم فنی و نقشه کشی استاد جباری==>

نقوش سنتی استاد خزانه داری==>j16-noghosh-sonati-khazanehdari

خواص مواد استاد خزانه داری ==>

آشنایی با شرایط و عوامل محیط استاد خزانه داری==>j16-sharayet-mohiti-khazanedari

کارگاه نرم افزار تصویری استاد لطیفی==>j16-tasviri-latifi

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j16-tarsimi-latifi

کارگاه طراحی پیشرفته استاد روحانی==>