کارآفرینی استاد علی اصغر محمدی==>

دفاع مقدس استاد نیله چی==>

زبان عمومی استاد پوردهقان==>j16_zaban-omomi-dehghanpour

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==>fasl9-voice-part2

مهارت ها و قوانین کسب و کار استاد جزایری==>

مدیریت  کسب و کار و بهره وری خانم جزایری==>

اصول و فنون مذاکره استاد جزایری==>

تفسیر موضوعی نهج البلاغه استاد عزتی==>j15-j16-nahjolbalaghe-ezzati

خدمات الکترونیک استاد شهیم==>

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>j16-farhang-omomi-mohammadi

زبان فارسی عمومی استاد ترابی==>j16-farsi

زبان فارسی عمومی استاد اسماعیلی==>j16-farsi

اصول سرپرستی استاد اکبری==>