آشنایی با مدیران گروه مرکز

 

استاد نیلوفر هنمایی مدیر گروه فناوری اطلاعات

رزومه تدریس خانم مهندس نیلوفر رهنمایی

 

استاد قاسم پور مدیر گروه گرافیک، نقاشی، عکاسی