آشنایی با مدیران گروه مرکز

سرکار خانم پروین ترابی مدیر گروه دروس عمومی

سرکار خانم سمیه لطیفی مدیر گروه هنر

سرکارخانم بیتا بختیاری مدیر گروه روابط عمومی

سرکار خانم طاهره قطبی کریمی مدیر گروه زبان انگلیسی

سرکار خانم عارفه خوش چهره زیبا مدیر گروه طراحی لباس

جناب آقای مهندس کاظم افخمی مدیر گروه معماری

جناب آقای مهران قاسم نیا مدیر گروه حسابداری

جناب اقای حسین افشار آقاجری مدیر گروه دروس معارف