مرکز فرهنگ و هنر واحد ۴۹

تلفن: ۴۴۸۴۵۷۹۲ – ۴۴۸۴۳۸۰۵ – ۴۴۸۴۵۷۰۰ – ۴۴۸۴۵۷۹۱-۳

تلفن مستقیم ریاست مرکز: ۴۴۸۴۵۳۴۱

ایمیل:info@no49uast.ir

کدپستی: ۱۴۷۷۹۹۹۷۱۱

دورنگار: ۴۴۸۴۵۷۰۰ و ۴۴۸۴۳۸۰۵ و ۴۴۸۴۵۳۴۱

آدرس : تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی ، بلوار انصار المهدی ، ایرانشهر شمالی ، استاد شهریار شمالی ، ارکیده شرقی ، مرکز آموزشی علمی کاربردی واحد ۴۹ تهران