مرکز فرهنگ و هنر واحد ۴۹

تلفن: ۴۴۸۴۵۷۹۲ – ۴۴۸۴۵۳۴۱ – ۴۴۸۴۵۷۰۰ – ۴۴۸۴۵۷۹۱

ایمیل:info@no49uast.ir

کدپستی:

دورنگار:

نمابر:

آدرس : تهران، جنت آباد شمالی ، بلوار انصار المهدی ، ایرانشهر شمالی ، استاد شهریار شمالی ، ارکیده شرقی ، مرکز علمی کاربردی واحد ۴۹ تهران