مرکز فرهنگ و هنر واحد ۴۹

تلفن: ۴۴۸۴۵۷۹۲ – ۴۴۸۷۳۷۹۵ – ۴۴۸۴۵۷۰۰ – ۴۴۸۴۵۷۹۱

ایمیل:info@no49uast.ir

کدپستی: ۱۴۷۷۹۹۹۷۱۱

دورنگار: ۴۴۸۴۵۷۰۰ و ۴۴۸۴۵۷۹۱

آدرس : تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی ، بلوار انصار المهدی ، ایرانشهر شمالی ، استاد شهریار شمالی ، ارکیده شرقی ، مرکز آموزشی علمی کاربردی واحد ۴۹ تهران