اقتصاد کلان استاد بشیری==>j3-eghtesad-kalan-bashiri

تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری استاد نوعی==>j3-bazaryabi-noei

اخلاق اسلامی استاد علیانسب==>۴_۵۸۷۹۹۱۶۷۴۷۷۰۷۹۰۹۶۳۷

مدیریت کسب و کار و بهره وری استاد قاسم نیا==>modiriat-kasb-kar-bahrevari-ghasemnia

آزمایشگاه پیش متوسطه استاد سلیمی==>j3-azmayeshgah-pish-salimi

ترجمه سیاسی استاد سلیمی==>j3-tarjomeh-siasi-salimi

مهارت قوانین کسب و کار استاد جزایری==>maharat-ghavanin-kasb-kar-jazayeri

جمع آوری و پردازش اطلاعات استاد جاریانی==>j3-jamavari-etellat-jarian

روشهای آماری استاد جوان==>karshenasi-amar

دانش خانواده و جمعیت عزتی==>danesh-khanevadeh-ezzati

اصول سرپرستی استاد قاسم نیا==>j4-osol-sarparasti

مبانی روابط عمومی استاد ماهرخ مقدم==>j3-mabani-ravabet-omomi-moghadam

حسابداری زاهدی==>hesabdari-zahedi

بیان معماری استاد رضایی==>j3-bayan-memari-rezaee

مقدمات معماری داخلی استاد رضایی==>j3-moghadamat-memari-dakheli-rezaee

جلسه سوم متره برآورد استاد افخمی==>j3_metreh_baravord_mehvar

هندسه مناظر و مرایا استاد افخمی==>j3_hendeseh_manazer_maraya

چلسه سوم عکاسی پیشرفته استاد افخمی==>j3_akasi_pishrafteh_afkhami

جلسه سوم کارآفرینی استاد علی اصغر محمدی==>j3-karafrini-mohammadi

جلسه سوم زبان عمومی استاد پوردهقان==>۳

روانشانسی کار استاد راه پیما==>j3-ravanshenasi-kar-rahpeima

طراحی فضای مذهبی و فرهنگی استاد رضایی==>j3-tarahi-mazhabi-farhangi-rezaee

تربیت بدنی استاد رشادت جو==>j3-tarbiat-badani-reshadatjoo

نورپردازی استادیویی استاد ابری==>j4-norpardazi-abri

تاریخ امامت استاد سلیمی==>tarikh-emamat