کارآفرینی استاد علی اصغر محمدی==>j10-karafarini-mohammadi

دفاع مقدس استاد نیله چی==>j10-defa-moghadas-nilechi

زبان عمومی استاد پوردهقان==>j10-zaban-omomi-dehghanpour

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==>j10-karbord-fanavari-etelaat-ertebatat-rahnamaee

مهارت ها و قوانین کسب و کار استاد جزایری==>j10-moharat-kasbo-kar-jazayeri

مدیریت  کسب و کار و بهره وری خانم جزایری==>j10-modiriat-kasbo-kar-bahrehvari-jazayeri

اصول و فنون مذاکره استاد جزایری==>j10-osol-fonon-mozakereh-jazayeri

تفسیر موضوعی نهج البلاغه استاد عزتی==>j8-j9-tafsir-nahjolbalagheh-ezzati

خدمات الکترونیک استاد شهیم==>j10-khadamt-electronic-shahim

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>j10-farhang-omomi-mohammadi

زبان فارسی عمومی استاد ترابی==>j10-farsi

زبان فارسی عمومی استاد اسماعیلی==>j10-farsi

اصول سرپرستی استاد قاسم نیا==>j10-osolsarparasti