نام رشته :کاردانی حرفه ای مترجمی آثارمکتوب ومتون رسمی انگلیسی ترم دوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

ترجمه متون ساده استاد شادمانی==>

دستور مقدماتی استاد آریا==>

گفت و شنود مقدمامتی استاد احمدیان==>j14-goft-shenod-ahmadian

واژه شناسی استاد احمدیان==>j14-vazhehshenasi-ahmadian

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی استاد فرهودی==>j14-khandan-dark-moghadamati-farhoudi

آزمایشگاه مقدماتی استاد امینی==>j14-azmayeshgah-amini

کاربرد اصطلاحات در ترجمه استاد طاهریان==>j14-karbord-estelahat-taherian

 نام رشته : کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ترم سوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اصول نگارش استاد رضایی==>

کارگاه ترجمه آثار مکتوب استاد تابنده==>j14-asar-maktoob-tabandeh

ترجمه متون رسمی فارسی به انگلیسی استاد شادمانی==>

کارگاه ترجمه متون رسمی فارسی به انگلیسی استاد آریا==>

کارگاه ترجمه متون رسمی انگلیسی به فارسی استاد آریا==>

مکالمه موضوعی استاد امینی==>j14-mokalemeh-mozoi-amini

خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه استاد صالح==>j14-khandan-pish-saleh

آزمایشگاه پیش متوسطه استاد قطبی==>نام رشته :کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اصول فنون مذاکره استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

تحلیل مقابله ای استاد سلیمی==>j14-moghabelei-salimi

فرهنگ ملل استاد سلیمی==>j1-farhang-melal-salimi

اصول نگارش استاد سلیمی==>j14-osol-negaresh-salimi

مکاتبات استاد تابنده==>j14-mokatebat-tabandeh

آواشناسی استاد تابنده==>j14-avashenasi-tabandeh

کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه  استاد قانعی==>

ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی استاد فرهودی==>j14-tarjomeh-hamzaman-farhoudi

ترچمه همزمان انگلیسی به فارسی استاد رضایی==>نام رشته : کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ترم چهارم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی استاد صالح==>j14-hoghoghi-saleh

ترجمه رسمی متون اداری بازرگانی استاد امینی==>j14-tarjomeh-bazargani-amini

ترجمه کاربردی آثارمکتوب ومتون رسمی رسانه ای استاد قانعی==>

خواندن و درک متون رسمی استاد امینی==>j14-khandan-moton-rasmi-amini

ترجمه مکتوب سیاسی تابنده==>j14-tarjomeh-siasi-tabandeh

خواندن آثار مکتوب استاد تابنده==>j14-khandan-dark-maktoob-tabandehنام رشته :کاردانی حرفه ای مترجمی آثارمکتوب ومتون رسمی انگلیسی ترم اول

زبان عمومی استاد پوردهقان==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان فارسی استاد اسماعیلی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اصول و روش ترجمه پایه استاد آریا==>

دستور زبان پایه استاد آریا==>

گفت و شنود پایه استاد صالح==>j14-goft-shenod-saleh

خواندن و درک پایه استاد تابنده==>j14-khandan-payeh-tabandeh

آزمایشگاه پایه استاد تابنده==>j14-azmayeshgah-payeh-tabandeh