شماره تلفن

نام و نام خانوادگی               

پست سازمانی            

ردیف

۴۴۸۴۵۳۴۱ سرکارخانم پروین ترابی ریاست مرکز ۱
۴۴۸۴۵۷۰۰ جناب آقای مهندس ابوالقاسم جاریانی مدیر آموزش و پژوهش ۲
۴۴۸۷۳۷۹۴ جناب آقای عبدالرضا شمس زهرائی معاون آموزشی ۳
۴۴۸۴۵۳۴۱ جناب آقای دکتر فرهنگ جاریانی معاون تحقیقات و پژوهش ۴
۴۴۸۷۳۷۹۷ جناب آقای مهندس سلامت مدیر مالی ۵
۴۴۸۴۲۷۱۶ جناب آقای رحیم شکری روشنق کارشناس روابط عمومی و امور حراست ۶
۴۴۸۴۳۸۰۵ جناب آقای محمدرضا ناطقی بایگی کارشناس مسئول سامانه هم آوا ۷
۴۴۸۴۵۷۹۲ سرکار خانم نشاسته ریز کارشناس سامانه هم آوا(مقطع کارشناسی) ۸
۴۴۸۷۳۷۹۵ سرکار خانم ثریا ربیع نژاد کارشناس فارغ التحصیلان ۹
۴۴۸۴۵۷۹۱ خانم عزتی متصدی بایگانی و امور اداری دانشجویان ۱۰
۴۴۸۲۶۲۸۰ جناب آقای  هیبت اله رسا متصدی امور ثبت نام و وام دانشجویی ۱۱
۱۲
۴۴۸۴۴۴۵۱ جناب آقای احمد سلیمانی طامه متصدی انتشارات ۱۳
۱۴
۴۴۸۴۴۴۵۱ جناب آقای حسین ابراهیمی حفاضت فیزیکی برادران ۱۵
۴۴۸۴۵۷۰۰ جناب آقای مهندس محمد حسین جاریانی کارشناس تحقیق و پژوهش ۱۶
۴۴۸۷۳۷۹۵ سرکار خانم ترکمان مشاور و روانشناس مرکز ۱۷
۴۴۸۴۲۱۸۳ آقای محمد مدنی مسئول بوفه دانشجویی ۱۸