نام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم اول

زبان فارسی استاد ترابی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان عمومی استاد پوردهقان==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی پایه استاد فراشاهیان==>

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی۱ استاد قاسمپور==>j11-honar-tajasomi-ghasempour

تاریخ هنر ایران استاد فراشاهیان==>

عکاسی پایه استاد فراشاهیان==>

هندسه مناظر و مرایا استاد جباری==>j11-ta-j15-hendeseh-manazer-jabariنام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم دوم

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

خوشنویسی و طراحی حروف استاد عباسی==>

تاریخ هنر جهان استاد عباسی==>

طراحی فیگور استاد قربانی==>

مبانی هنرهای تجسمی ۲ استاد قربانی==>

عکاسی  استاد جباری==>j11-ta-j15-akasi-jabari

نرم افزار ترسیمی استاد سنجری==>j11-tarsimi-sanjar

صفحه آرایی استاد سنجری==>j11-safhearai-sanjarنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم سوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j11-tarsimi-latifi

کارگاه طراحی نشانه نوشتاری استاد قاسمپور==>j11-neshaneh-neveshtari-ghasempour

کارگاه طراحی پوستر نوشتاری استاد قاسمپور==>j11-poster-neveshtari-ghasempour

تاریخ خط و کتابت استاد سالاری==>از صفحه ۱ الی ۴۱ tarikh-khat-ghabl-az-iran-salari

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==> از صفحه ۱۱ الی ۱۴ mokhatab-salari

کارگاه طراحی پوستر تصویری استاد لطیفی==>j11-poster-tasviri-latifiنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم چهارم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه عکاسی مفهومی استاد لطیفی==>j11-akasi-mafhomi-latifi

کارگاه نرم افزار تصویری متحرک سازی استاد لطیفی==>j11-motehareksazi-latifi

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==> از صفحه ۱۱ الی ۱۴ mokhatab-salari

کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور استاد قاسمپور==>j11-tarahi-catalog-boroshor-ghasempour

کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک استاد قاسمپور==>j11-poster-photografic-ghasempour

اطلاع رسانی تصویری استاد قاسمپور==>j11-etelaresani-tasviri-ghasempourنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک تزیینی محیطی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه طراحی پیشرفته استاد روحانی==>

ترسیم فنی و نقشه کشی استاد جباری==>j11-ta-j15-tarsim-fani-jabari

نقوش سنتی استاد خزانه داری==>j11-noghosh-sonati-khazanehdari

خواص مواد استاد خزانه داری ==>j11-khavas-mavad-khazanehdari

آشنایی با شرایط و عوامل محیط استاد خزانه داری==>j11-sharayet-mohiti-khazanehdari

کارگاه نرم افزار تصویری استاد لطیفی==>j11-tasviri-latifi

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j11-tarsimi-latifi

کارگاه طراحی پیشرفته استاد روحانی==>