نام رشته :کاردانی حرفه ای مترجمی آثارمکتوب ومتون رسمی انگلیسی ترم دوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه اول ترجمه متون ساده استاد شادمانی==>j1_tarjomeh_moton_sadeh_shadmani

جلسه اول دستور مقدماتی استاد آریا==>j1_dastoor_moghadamati_arya

جلسه اول گفت و شنود مقدمامتی استاد احمدیان==>j1_goft_shenod_moghadamati_ahmadian

جلسه اول واژه شناسی استاد احمدیان==>j1_vazheh_shenasi_ahmadian

جلسه اول خواندن و درک مفاهیم مقدماتی استاد فرهودی==>j1_khandan_va_dark_mafahim_moghadamati_farhoodi

جلسه اول آزمایشگاه مقدماتی استاد امینی==>j1_azmayeshgah_moghadamati_amini

جلسه اول کاربرد اصطلاحات در ترجمه استاد طاهریان==>j1_karbord_estelahat_dar_tarjomeh_taherian

 نام رشته : کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ترم سوم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه اول اصول نگارش استاد رضایی==>j1_osol_negaresh_rezai

جلسه اول کارگاه ترجمه آثار مکتوب استاد تابنده==>j1_tarjomeh_asar_maktoob_tabandeh

جلسه اول ترجمه متون رسمی فارسی به انگلیسی استاد شادمانی==>j1_tarjomeh_moton_farsi_be_engilisi_shadmani

جلسه اول کارگاه ترجمه متون رسمی استاد آریا==>j1_kargah_tarjome_moton_rasmi_arya

جلسه اول مکالمه موضوعی استاد امینی==>j1_mokalemeh_mozoi_amini

جلسه اول خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه استاد صالح==>j1_khandan_dark_mafahim_pish_motevaseteh_Saleh

جلسه اول آزمایشگاه پیش متوسطه استاد قطبی==>j1_azmayeshgah_pish_motevaseteh_ghotbiنام رشته :کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

اصول فنون مذاکره استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه اول تحلیل مقابله ای استاد سلیمی==>j1_tahlil_moghabelei_salimi

جلسه اول فرهنگ ملل استاد سلیمی==>j1_farhang_melal

جلسه اول اصول نگارش استاد سلیمی==>j1_osol_negaresh_salimi

جلسه اول مکاتبات استاد تابنده==>j1_mokatebat_tabandeh

جلسه اول آواشناسی استاد تابنده==>j1_avashenasi_tabandeh

جلسه اول کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه  استاد قانعی==>به صورت حضوری تشکیل شد.

جلسه اول ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی استاد فرهودی==>j1_tarjomeh_hamzaman_farsi_be_angilisi_farhodi

جلسه اول ترچمه همزمان انگلیسی به فارسی استاد رضایی==>j1_tarjomeh_hamzaman_engilisi_be_farsi_rezaiنام رشته : کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی ترم چهارم

فرهنگ عمومی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه اول ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی استاد صالح==>j1_tarjome_moton_rasmi_hoghoghi-saleh

جلسه اول ترجمه رسمی متون اداری بازرگانی استاد امینی==>j1_tarjomeh_edari_bazargani_amin

جلسه اول ترجمه کاربردی آثارمکتوب ومتون رسمی رسانه ای استاد قانعی==>به صورت حضوری تشکیل شد.

جلسه اول خواندن و درک متون رسمی استاد امینی==>j1_khandan_va_dark_asar_maktob_amini

جلسه اول ترجمه مکتوب سیاسی تابنده==>j1_tarjomeh_maktoob_siasi_tabandeh

جلسه اول خواندن آثار مکتوب استاد تابنده==>j1_khandan_asar_maktoobنام رشته :کاردانی حرفه ای مترجمی آثارمکتوب ومتون رسمی انگلیسی ترم اول

زبان عمومی استاد پوردهقان==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان فارسی استاد اسماعیلی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

جلسه اول اصول و روش ترجمه پایه استاد آریا==>j1_osoli_ravesh_tarjomeh_payeh_arya

جلسه اول دستور زبان پایه استاد آریا==>j1_dastoor_payeh_arya

جلسه اول گفت و شنود پایه استاد صالح==>j1_goft_shenod_paye_saleh

جلسه اول خواندن و درک پایه استاد تابنده==>j1_khandan_va_dark_payeh_tabandeh

جلسه اول آزمایشگاه پایه استاد تابنده==>j1_azmayeshgah_payeh_tabandeh