نام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم اول

زبان فارسی استاد ترابی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

زبان عمومی استاد پوردهقان==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

طراحی پایه استاد فراشاهیان==>

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی۱ استاد قاسمپور==>j7_kargah_honarhaye_tajasomi1_ghasempour

تاریخ هنر ایران استاد فراشاهیان==>j6-j7-tarikh-honar-iran-farashahian

عکاسی پایه استاد فراشاهیان==>

هندسه مناظر و مرایا استاد جباری==>j7_hendese_manazer_jabariنام رشته : کاردانی حرفه ای گرافیک ترم دوم

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد رهنمایی==> به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارآفرینی استاد محمدی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

خوشنویسی و طراحی حروف استاد عباسی==>j6_j7_tarahi_horof_abbasi

تاریخ هنر جهان استاد عباسی==>j7_tarikh_honar_abbasi

طراحی فیگور استاد قربانی==>j7_tarahi_figour_ghorbani

مبانی هنرهای تجسمی ۲ استاد قربانی==>j7_mabani_honar_tajasomi2_ghorbani

عکاسی  استاد جباری==>j7_akasi

نرم افزار ترسیمی استاد سنجری==>j7-tarsimi-sanjari

صفحه آرایی استاد سنجری==>j7_safhearaee_sanjarنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم سوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j7_tarsimi_latifi

کارگاه طراحی نشانه نوشتاری استاد قاسمپور==>j7_kargah_Tarahi_neshaneh_neveshtari_Ghasempour

کارگاه طراحی پوستر نوشتاری استاد قاسمپور==>j7_kargah_tarahi_poster_neveshtari_ghasempour

تاریخ خط و کتابت استاد سالاری==>j7-khat-ketabat-salari

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>j6_j7_mokhatab_shenasi_salari

کارگاه طراحی پوستر تصویری استاد لطیفی==>j7_tarahi_poster_tasviri_latifiنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک پوستر و نشانه ترم چهارم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

کارگاه عکاسی مفهومی استاد لطیفی==>j7_akasi_mafhomi_latifi

کارگاه نرم افزار تصویری متحرک سازی استاد لطیفی==>j7_motehareksazi_latifi

رسانه و مخاطب شناسی استاد سالاری==>j6_j7_mokhatab_shenasi_salari

کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور استاد قاسمپور==>j7_kargah_tarahi_catalog_boroshor_ghasempour

کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک استاد قاسمپور==>j7_kargah_tarahi_poster_photografic_ghasempour

اطلاع رسانی تصویری استاد قاسمپور==>j7_etelaresani_tasviri_ghasempourنام رشته : کارشناسی حرفه ای گرافیک تزیینی محیطی ترم دوم

دفاع مقدس استاد نیله چی==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

مدیریت کسب و کار استاد جزایری==>به صفحه دروس عمومی و مهارت مشترک مراجعه شود.

ترسیم فنی و نقشه کشی استاد جباری==>j7_tarsim_Fani_jabari

نقوش سنتی استاد خزانه داری==>j7_noghosh_sonati_khazanehdari

خواص مواد استاد خزانه داری ==>j7_j8_khavas_mavad_khazanehdari

آشنایی با شرایط و عوامل محیط استاد خزانه داری==>j7_sharayet_mohiti_khazanehdari

کارگاه نرم افزار تصویری استاد لطیفی==>j7_tasviri_latifi

کارگاه نرم افزار ترسیمی استاد لطیفی==>j7_tarsimi_latifi

کارگاه طراحی پیشرفته استاد روحانی==>j7-tarahi-pishrafteh-rohani