نام و نام خانوادگی :  پروین ترابی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک :   Parvin_Torabi@Yahoo.Com