مدرسان مرکز

اسامی اساتید مدرک ورشته تحصیلی
مجید            محمودشاهی حوزوی(فقه واصول)
اسماعیل معصومی قلعه رودخانی حوزوی(فقه واصول)
زهره               رشاد ا لهیات ومعارف اسلامی
 سجاد                 وطنی  زبان وادبیات فارسی
پروین               ترابی زبان وادبیات فارسی
   
   
ثریا                اکبری مدیریت آموزشی
مهدی             رفیعی مدیریت صنعتی
علی اصغر          محمدی مدیریت کارافرینی
شهرام             اسمعیلی مدیریت اموردفاعی
اشرف              پسندیده مدیریت مالی
   
   
محمد              نجفی تربیت بدنی
ملیحه            محمدیان تربیت بدنی