دانشجویان ترم آخری که فقط   دو ( ۲ )  درس” نظری” آنها برای فراغت از تحصیل  باقی مانده است می توانند آن دروس را پس از اتمام کلیه امتحانات و اخذ نمرات قبولی به شرح زیر به عنوان دروس معرفی به استاد انتخاب نمایند :

۱-پس از امتحانات پایان نیمسال و  وارد شدن نمره تمام دروس ، پرینت کارنامه خود را دریافت نمایند .

۲-برای ثبت نام ابتدا فرم معرفی به استاد را از واحد انتشارات آقای سلیمانی اخذ نموده و قسمت اول مربوط به دانشجو را تکمیل نموده و سپس به مدیر گروه رشته مربوط ، مسئول سامانه سجاد (آقای ناطقی ) و مسئول امور مالی ( آقای رسا ) مراجعه و فرم را تکمیل نمایند ، بدیهی است عدم رعایت امور فوق الذکر به منزله انصراف از انتخاب دروس معرفی به استاد می باشد و آموزش واحد ۴۹ هیچ گونه مسئولیتی را در این مورد متقبل نخواهد شد.

۳-با در دست داشتن کارنامه و فرم تکمیل و امضاء  شده معرفی به استاد برای انجام مراحل نهایی به واحد آموزش ( آقای شمس ) مراجعه نمائید.

۴-زمان ثبت نام برای دروس معرفی به استاد روز ۱۹ تیر ماه لغایت ۲۴ تیر ماه می باشد .

۵-زمان برگزار ی امتحانات معرفی به استاد روز پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ راس ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.                                                                                                                                                

    مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد ۴۹ تهران


مرکز فرهنگ و هنر واحد 49 تهران