دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل در دوره کاردانی ناپیوسته یا کارشناسی ناپیوسته یک نیم سال  از مرخصی تحصیلی استفاده نماید و لازم است به شرح زیر اقدام شود  :

-کاربرگ شماره ۲۲۳ توسط دانشجو تکمیل وامضاء شده   و  در موعد مقرر  ( حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال ) به کارشناس آموزشی مرکز تحویل شود تا مرکز آموزشی پس از کسب نظر از مدیر گروه آموزشی ذیربط و شورای آموزشی مرکز و قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت  با  درخواست دانشجو را به وی  ابلاغ نماید .

-شورای آموزشی مرکز می تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل ، نسبت به صدور مرخصی دانشجو تصمیم بگیرد .

-مدت مرخصی تحصیلی ، جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجودر هر دوره محسوب می شود .                                                                           مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد ۴۹ تهران


مرکز فرهنگ و هنر واحد 49 تهران