چنانچه معدل نمرات هر نیم سال تحصیلی دانشجو کمتر از ۱۲ باشد ،دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی می شود و در نیم سال بعد

( جز آخرین نیم سال تحصیلی ) حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد .

چنانچه دانشجوی دوره کاردانی ناپیوسته یا کارشناسی ناپیوسته دو ( ۲ ) نیم سال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می شود و از تاریخ صدور حکم محرومیت از تحصیل باید ظرف مدت ۱۵ روز جهت تسویه حساب اقدام نماید .

ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویی که دو(۲ )    نیم سال مشروط شده است هیچگونه حقی برای ادامه تحصیل وی ایجاد نمی کند ومانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .

                                                                                                                                                                                     

 مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد ۴۹ تهران


مرکز فرهنگ و هنر واحد 49 تهران